Bleacher Creatures Video

Bleacher Creatures Video
Posted on 11/02/2018
Bleacher Creatures VideoCheck out this video of our Bleacher Creatures at the volleyball game in Cape Girardeau!

https://youtu.be/VAvOJ34T7yI